ពុម្ពអក្សរនេះ គឺខ្ញុំបានដាក់ ពុម្ព Limon Khmer ចូលទៅហ្គេម ទើបវាបង្ហាញដូចរូប។ វាមានភាពលំបាកព្រោះខ្ញុំមិនមាន ជំនាញសរសេរកូដ។ បើសិនចង់អោយហ្គេមនេះបង្ហាញជា ភាសាខ្មែរ តម្រូវឲ្យប្ដូរ ឬបន្ថែម ពុម្ពខ្មែរលីមូន និងកំណត់ក្នុងFile មួយនៃ Folder language ទើបបង្ហាញជាភាសាខ្មែរ ប៉ុន្តែតម្រូវអោយសម្រួល File Khmer language ប្រភេទ យូនីកូដ ទៅជា ប្រភេទ ខ្មែរលីមូនសិន។ ដោយសារខ្ញុំមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ ទើបផ្អាកសិនរង់ចាំទំនេរ ឬមានគ្នាមកជួយ ទើបបន្តទៅមុខទៀត។