Jump to content
Age of History 3
Łukasz Jakowski

AoH3 – Translation of the game page on Steam

Recommended Posts

Romanian translation 
 
Mare joc de război de strategie în care destinul civilizațiilor stă în mâinile tale - vor rămâne ele unite sub conducerea ta sau vor cădea divizați în conflict? Călătorește prin întreaga saga a civilizației umane, de la primele sale zile până în epoca futuristă, creându-ți moștenirea epocă după vârstă.
 
Descrierea principala:
Pornește într-o călătorie epică cu Age of History 3, care te poartă prin vasta cronologie a istoriei omenirii. De la Epoca Civilizației până la tărâmurile viitorului îndepărtat, jucați ca diverse Civilizații, de la imperii dominante la triburi mici.
Tehnologie
Avansați în arborele tehnologic pentru a debloca clădiri mai bune și unități mai puternice, îmbunătățindu-vă civilizația. Fiecare descoperire tehnologică deschide noi posibilități, reflectând evoluția și creșterea civilizației voastre prin istorie.
 
[] Consiliul și consilierii și generalii
[] Peste 90 de clădiri unice
[] Economie mai avansată
[] 48 de resurse fiecare oferind bonusuri unice celor mai mari producători
[] Moșteniri și avantaje ale civilizațiilor
[] Legi și reforme
[*] Religii
 
Compoziția armatei
Alegerea unităților din linia frontală și a doua este vitală. Unitățile din prima linie trebuie să fie rezistente și capabile să facă față luptei directe, în timp ce unitățile din a doua linie ar trebui să ofere sprijin, atacuri la distanță sau funcții specializate. Cu peste 63 de tipuri de unități unice disponibile, aveți la dispoziție o gamă largă de compoziții de armată din care să alegeți, oferind o gamă diversă de opțiuni strategice. Noul sistem de luptă În fiecare zi, unitățile din prima linie ale ambelor armate se angajează în luptă cu prima linie a inamicului, cu condiția să se afle în raza de atac.
 
Simultan
unitățile din linia a doua participă și atacând unitățile din prima linie ale inamicului dacă acestea se încadrează în raza lor de acțiune.
Lupta are ca rezultat pierderi, retragerea trupelor și pierderea moralului.
 
Forța de muncă
Forța de muncă reprezintă stocul de persoane eligibile pentru serviciul militar în cadrul unei Civilizații. Este o resursă critică folosită pentru recrutarea de noi trupe și consolidarea armatelor existente, întruchipând capacitatea Civilizației de a duce război și de a se apăra. Forța de muncă se completează în timp, reflectând creșterea naturală a populației și recuperarea de la angajamentele militare anterioare. Deoarece forța de muncă se completează în timp, jucătorii trebuie să își planifice campaniile militare ținând cont de disponibilitatea forței de muncă actuale și viitoare.
Edited by strategymappin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chinese:

与《历史时代3》一同穿越浩瀚的人类历史时间线,开启一段史诗般的旅程吧!从文明伊始的远古时期到遥远的未来世界,你将扮演各种文明,从伟大的帝国到茸尔小邦!

科技:
随着您在科技树中不断进步,您可以解锁更好的建筑和更强大的单位,从而强化您的文明。每一次技术突破都会带来新的可能性,并反映出你的文明在历史长河中的演变和成长。


议会、顾问和将军

超过 90 个独特的建筑

更先进的经济

48 种资源,每种资源都为最大的生产者提供独特的奖励

文明遗产和优势

法律与改革

宗教

 

军队组成
前排和支援部队的选择至关重要。前线部队需要有韧性,能够直面冲突,而二线部队则应提供支援、范围攻击或特殊功能。
有超过 63 种不同的单位类型可供选择,您有大量的军队组成可供选择,提供了多种多样的战略选择。

 

新的战斗系统
每天,只要在攻击范围内,两支军队的前线部队都会与敌军的前线部队交战。同时,二线部队也会参与战斗,在敌方前线部队处于攻击范围内时对其发动攻击。
战斗会造成人员伤亡、部队撤退和士气低落。

 

人力
人力指的是一个文明内有服役能力的人员存量。它是用于招募新兵和加强现有军队的重要资源,体现了文明发动战争和保卫自己的能力。
人力会随着时间的推移不断补充,这反映了人口的自然增长和先前军事行动的恢复。
由于人力会随着时间的推移而补充,玩家在规划军事行动时必须考虑到当前和未来的可用人力。

Share this post


Link to post
Share on other sites

Turkish Translation

Medeniyetlerin kaderinin sizin ellerinizde olduğu büyük strateji savaş oyunu - liderliğiniz altında birleşecekler mi yoksa çatışarak bölünecekler mi? İlk günlerinden fütüristik çağa kadar insan uygarlığının tüm destanında yolculuk edin, mirasınızı çağ çağ oluşturun.

Main description:

Sizi insanlık tarihinin geniş zaman çizelgesinde gezdiren Age of History 3 ile destansı bir yolculuğa çıkın. Medeniyet Çağı'ndan uzak geleceğin diyarlarına kadar, baskın imparatorluklardan küçük kabilelere kadar çeşitli Medeniyetler olarak oynayın. 

Teknoloji
Daha iyi binaların ve daha güçlü birimlerin kilidini açmak için teknoloji ağacında ilerleyin ve Medeniyetinizi geliştirin. Her teknolojik atılım, Uygarlığınızın Tarih boyunca evrimini ve büyümesini yansıtan yeni olasılıkların önünü açar.


[*] Konsey ve Danışmanlar & Generaller
[*] 90'dan fazla benzersiz bina
[*] Daha gelişmiş ekonomi
[*] Her biri en büyük üreticilere benzersiz bonuslar sağlayan 48 kaynak
[*] Medeniyetlerin Mirasları ve Avantajları
[*] Kanunlar ve reformlar
[*] Dinler

Ordu Kompozisyonu
Ön ve ikinci hattaki birimlerin seçimi hayati önem taşır. Ön hat birimlerinin dirençli ve doğrudan muharebeyle başa çıkabilecek kapasitede olması gerekirken, ikinci hat birimleri destek, menzil saldırıları veya özel işlevler sağlamalıdır.
Mevcut 63'ten fazla benzersiz birim türüyle, aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli ordu kompozisyonlarına sahipsiniz ve çok çeşitli stratejik seçenekler sunuyorsunuz.

 

Yeni Savaş Sistemi
Her gün, her iki ordunun ön hat birlikleri, saldırı menzili içinde olmaları koşuluyla düşmanın ön hat birlikleriyle çatışmaya girer. Eş zamanlı olarak, ikinci hat birlikleri de menzillerine girdikleri takdirde düşmanın ön hat birliklerine saldırarak katılırlar.
Çatışma kayıplara, birliklerin geri çekilmesine ve moral kaybına neden olur.

 

İnsan gücü
İnsan gücü, bir Uygarlık içinde askeri hizmet için uygun bireylerin stokunu temsil eder. Yeni birlikler toplamak ve ordulara takviye sağlamak için kullanılan kritik bir kaynaktır ve Uygarlığın savaş yürütme ve kendini savunma kapasitesini somutlaştırır.
İnsan gücü, doğal nüfus artışını ve önceki askeri çatışmalardan sonra toparlanmayı yansıtacak şekilde zaman içinde yenilenir.
İnsan gücü zamanla yenilendiğinden, oyuncular askeri seferlerini mevcut ve gelecekteki insan gücü mevcudiyetlerini göz önünde bulundurarak planlamalıdır.

Edited by YusufAliDE

Share this post


Link to post
Share on other sites

Russian translation

 

Quote

Глобальная военная стратегия, в которой судьба цивилизаций находится в ваших руках - объединятся ли они под вашим руководством или разрушатся в конфликте? Пройдите через всю сагу человеческой истории, от самых ранних дней до футуристической эры, создавая своё наследие век за веком.

Основное описание:

Отправьтесь в эпическое путешествие с игрой Age of History 3, которая проведет вас по обширной хронологии человеческой истории. От эпохи цивилизации до царств далекого будущего - играйте за различные цивилизации, от доминирующих империй до небольших племен.

Технологии

Продвигайся по древу технологий, открывая всё более лучшие здания и сильные юниты, что-бы улучшить твою цивилизацию. Каждый технологический прорыв открывает новые возможности, отражая эволюцию и рост вашей цивилизации на протяжении всей истории.


[*] Совет, советники и генералы
[*] Более 90 уникальных зданий
[*] Более развитая экономика
[*] 48 ресурсов, каждый из которых дает уникальные бонусы крупнейшим производителям
[*] Наследие и преимущества цивилизаций
[*] Законы и реформы
[*] Религии

Состав армии
Выбор подразделений в первой и второй линии очень важен. Подразделения первой линии должны быть выносливыми и способными вести прямой бой, в то время как подразделения второй линии должны обеспечивать поддержку, дальние атаки или выполнять специализированные функции.
С более 63 типов юнитов, у вас на выбор огромное количество составов армий, предлагающих разнообразные стратегические возможности..

 

Новая система боя

Каждый день передовые части обеих армий вступают в бой с передовыми частями противника, если они находятся в зоне атаки. Одновременно с этим подразделения второй линии также участвуют в бою, атакуя передовые части противника, если те попадают в зону их действия.
Бой приводит к потерям, отступлению войск и снижению боевого духа.

 

Рабочая сила

Рабочая сила представляет собой количество людей, пригодных к военной службе в рамках цивилизации. Это важнейший ресурс, используемый для набора новых войск и усиления существующих армий, воплощающий способность цивилизации вести войну и защищать себя.
Численность личного состава пополняется со временем, что отражает естественный рост населения и восстановление после предыдущих военных столкновений.
Поскольку запасы живой силы пополняются со временем, игроки должны планировать свои военные кампании с учетом текущей и будущей доступности живой силы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ukrainian translation 

Головний опис

Вирушайте в епічну подорож з Age of History 3, котра проведе вас через величезну хронологію людьскої історії. Від епохи цивілізацій до царств далекого майбутнього. Заграйте за різноманітні цивілізації, починаючи від домінуючих імперій, і закінчуючи маленькими племенами.

Технології.

Покращуйте свої технології, щоб відкрити кращі будівлі і юніти, підсилюючи вашу цивілізацію. Кожне відкриття відкриває нові можливості, відображаючи еволюцію і ріст вашої цивілізації.


[*] Рада, радники та генерали
[*] Більш ніж 90 унікальних будівель
[*] Покращена економіка
[*] 48 ресурсів, кожен з яких дає бонуси найбільшим виробникам
[*] Спадщина на переваги цивілізації
[*] Закони та реформи
[*] Релігії

Склад армії

Вибір юнітів першої та другої лінії дуже важливий. Юніти першої лінії повинні бути стійкими та здатними вести прямий бій. В той час як підрозділи другої лінії повинні забеспечувати підтримку, атаки на дистанцію або ж спеціалізовані функції.
Маючи більш ніж 63 типи юнітів, у вас є широкий вибір складів армії, і різноманітні стратегічні можливості.

Нова система бою

Щодня юніти першої лінії вступають у бій з юнітами першої лінії ворога, якщо знаходяться у радіусі атаки. Одночасно юніти другої лінії також вступають в бій, якщо ворожі юніти знаходяться в їх радіусі атаки. Бій призводить до втрат, відступу військ та зниженню бойового духу.

Рекрути

Рекрути - це кількість людей, придатна до війскової служби в рамках цивілізації. Це важливий ресурс, котрий використовується для найму нових юнітів і поповнення існуючих армій, втілюючи здатність цивилізації вести війну та захищатися. 
З часом рекрути поповнюються, відображаючи природний ріст населення і відновлення після попередніх військових дій.
Оскільки рекрути відновлюються з часом, гравці повинні планувати свої дії враховуючи поточну та майбутню доступність рекрутів.

 

Edited by Kavunovskiy

Share this post


Link to post
Share on other sites

ALBANIAN TRANSLATION:

Përshkrimi Kryesor:

Nisni një udhëtim epik me Age of History 3, i cili ju çon në afatin kohor të gjerë të historisë njerëzore. Nga Epoka e Qytetërimit në sferat e së ardhmes së largët, luani si qytetërime të ndryshme, duke filluar nga perandoritë dominuese deri tek fiset e vogla.

Teknologjia:

Përparoni në pemën e teknologjisë për të zhbllokuar ndërtesa më të mira dhe njësi më të forta, duke përmirësuar qytetërimin tuaj. Çdo përparim teknologjik hap mundësi të reja, duke reflektuar evolucionin dhe rritjen e Qytetërimit tuaj përmes Historisë.

[*] Këshilli dhe Këshilltarët dhe Gjeneralët.

[*] Mbi 90 ndërtesa unike

[*] 48 burime secila duke ofruar bonuse unike për prodhuesit më të mëdhenj.

[*] Trashëgimitë dhe Avantazhet e Qytetërimeve.

[*] Ligjet dhe reformat.

[*] Fetë.

Përbërja e Ushtrisë:

Zgjedhja e njësive në vijën e përparme dhe të dytë është jetike. Njësitë e vijës së parë duhet të jenë elastike dhe të afta për t'u marrë me luftime të drejtpërdrejta, ndërsa njësitë e vijës së dytë duhet të ofrojnë mbështetje, sulme me rreze ose funksione të specializuara.

Me më shumë se 63 lloje të njësive unike të disponueshme, ju keni një gamë të gjerë kompozimesh të ushtrisë për të zgjedhur, duke ofruar një gamë të larmishme opsionesh strategjike.

I ri Sistemi i Betejës:

Çdo ditë, njësitë e vijës së parë të të dy ushtrive përfshihen në luftime me vijën e parë të armikut, me kusht që të jenë brenda rrezes së sulmit. Njëkohësisht, njësitë e linjës së dytë marrin pjesë gjithashtu duke sulmuar njësitë e vijës së parë të armikut nëse bien brenda rrezes së tyre.

Lufta rezulton me viktima, tërheqje të trupave dhe humbje të moralit.

Fuqi Punëtore:

Fuqia punëtore përfaqëson stokun e individëve të kualifikuar për shërbimin ushtarak brenda një Qytetërimi. Është një burim kritik që përdoret për rekrutimin e trupave të reja dhe përforcimin e ushtrive ekzistuese, duke mishëruar kapacitetin e Qytetërimit për të zhvilluar luftë dhe për të mbrojtur veten.

Fuqia punëtore plotësohet me kalimin e kohës, duke reflektuar rritjen natyrore të popullsisë dhe rimëkëmbjen nga angazhimet e mëparshme ushtarake.

Meqenëse fuqia punëtore plotësohet me kalimin e kohës, lojtarët duhet të planifikojnë fushatat e tyre ushtarake duke marrë parasysh disponueshmërinë e tyre aktuale dhe të ardhshme të fuqisë punëtore.

Edited by SoldierFromAsia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ukrainian:


Основний Опис:

Вирушайте в епічну подорож з Age of History 3, яка перенесе вас у всю сагу людської цивілізації, від її перших днів до футуристичної ери, створюючи свою спадщину вік за віком


Технології:

Просувайтеся в дереві технологій, щоб розблокувати кращі будівлі та сильніших юнітів, покращуючи свою цивілізацію. Кожен технологічний прорив відкриває нові можливості, відображаючи еволюцію та зростання вашої цивілізації протягом історії.


[*] Рада та радники & генерали
[*] Понад 90 унікальних будівель
[*] Більш просунута економіка
[*] 48 ресурсів кожні з яких надає унікальні бонуси найбільшим виробникам
[*] Спадщина та переваги цивілізації
[*] закони та реформи
[*] Релігії

Склад Армії:

Вибір підрозділів на передньому та другому фронті є життєво важливим. Підрозділи передової лінії повинні бути стійкими і здатними вести прямий бій, тоді як підрозділи другої лінії повинні забезпечувати підтримку, атаки на дальність або спеціалізовані функції.
З більш ніж 63 унікальними типами юнітів, у вас є широкий спектр армійських композицій на вибір, пропонуючи різноманітні стратегічні варіанти.

Нова Система битв:

Щодня передові підрозділи обох армій вступають у бій з передовою лінією противника за умови, що вони знаходяться в зоні досяжності. Одночасно підрозділи другої лінії також беруть участь, атакуючи передові підрозділи противника, якщо вони потрапляють у зону їхньої досяжності.
Бойові дії призводять до втрат, відступу військ та втрати бойового духу.

Робоча Сила:

Жива сила являє собою сукупність осіб, які мають право на військову службу в межах цивілізації. Це критично важливий ресурс, який використовується для вербування нових військ і посилення існуючих армій, втілюючи здатність цивілізації вести війну і захищати себе.
Людські ресурси з часом поповнюються, що відображає природний приріст населення та відновлення після попередніх бойових дій.
Оскільки з часом жива сила поповнюється, гравці повинні планувати свої військові кампанії з урахуванням своїх нинішніх і майбутніх людських ресурсів

Share this post


Link to post
Share on other sites

Portuguese (Portugal) translation

Jogo de grande estratégia onde o destino das Civilizações estará nas tuas mãos - ficarão unidas sob a tua liderança ou cairão divididas em conflito? Uma jornada através de toda a saga da civilização humana, desde os primórdios até à era futurística, construindo o teu legado era após era.

---------

Embarca numa épica jornada com Age of History 3, que te levará através duma vasta linha do tempo da história humana. Desde a era das civilizações até aos reinos do futuro longínquo, joga com várias Civilizações desde os impérios dominantes até às pequenas tribos.

Tecnologia
Avança na árvore tecnológica para desbloquear melhores edifícios e unidades mais fortes, melhorando a tua Civilização. Cada avanço tecnológico abre novas possibilidades, refletindo a evolução e crescimento da tua Civilização através da História.

[*] Conselho, Conselheiros e Generais
[*] Mais de 90 edifícios únicos
[*] Economia mais avançada
[*] 48 recursos cada um fornecendo bónus únicos aos maiores produtores
[*] Legados da Civilização e Vantagens
[*] Leis e reformas
[*] Religiões

Composição do Exército
A escolha de unidades na linha da frente e na segunda linha é vital. Unidades da linha da frente precisam ser resilientes e capazes de lidar com combate direto, enquanto as unidades de segunda linha precisam fornecer suporte, ataques à distância, ou funções especializadas.
Com mais de 63 tipos de unidades únicas disponíveis, terás uma vasta variedade de composições militares por onde escolher, oferecendo uma grande variedade de opções estratégicas.

Novo sistema de batalha
A cada dia, as unidades da linha da frente de ambos os exércitos entram em combate com a frente inimiga, desde que estejam dentro do raio de ataque. Em simultâneo, as unidades de segunda linha também participam, atacando as unidades da frente inimiga se elas entrarem dentro do seu raio de alcance.
O combate resulta em baixas, retirada de tropas, e perda de moral.

Mão de obra
A mão de obra representa a reserva de indivíduos elegíveis para serviço militar numa Civilização. É um recurso crítico usado para recrutar novas tropas e reforçar as tropas existentes, demonstrando a capacidade da Civilização para entrar em guerras e se autodefender.
A mão de obra repõe-se com o tempo, refletindo o natural crescimento populacional e recuperação de campanhas militares anteriores.
Já que a mão de obra se repõe com o tempo, os jogadores devem planear as suas campanhas militares considerando a sua atual e futura disponibilidade de mão de obra.

Edited by Iceman

Share this post


Link to post
Share on other sites

(Spanish-Spain translation)

Gran juego de estrategia en el que el destino de las civilizaciones está en tus manos: ¿se mantendrán unidas bajo tu liderazgo o caerán divididas en el conflicto? Viaja a través de toda la saga de la civilización humana, desde sus primeros días hasta la era futurista, creando tu legado edad tras edad.

Descripción principal:

Embárcate en un viaje épico con Age of History 3, que te llevará a través de la vasta línea temporal de la historia de la humanidad. Desde la Era de la Civilización hasta los reinos del futuro lejano, juega como varias civilizaciones que van desde imperios dominantes hasta pequeñas tribus. 

Tecnología
Avanza en el árbol tecnológico para desbloquear mejores edificios y unidades más fuertes, mejorando tu Civilización. Cada avance tecnológico abre nuevas posibilidades, reflejando la evolución y el crecimiento de tu Civilización a lo largo de la Historia.


[*] Consejo, Consejeros y Generales
[*] Más de 90 edificios únicos
[*] Economía más avanzada
[*] 48 recursos, cada uno de los cuales proporciona bonificaciones únicas a los mayores productores
[*] Legados y Ventajas de las Civilizaciones
[*] Leyes y reformas
[*] Religiones

Composición del ejército
La elección de las unidades de primera y segunda línea es vital. Las unidades de primera línea deben ser resistentes y capaces de enfrentarse al combate directo, mientras que las de segunda línea deben proporcionar apoyo, ataques a distancia o funciones especializadas.
Con más de 63 tipos de unidades únicas disponibles, dispones de un amplio abanico de composiciones de ejército entre las que elegir, que ofrecen una gran variedad de opciones estratégicas.

Nuevo sistema de combate
Cada día, las unidades de primera línea de ambos ejércitos entablan combate con la primera línea del enemigo, siempre que estén dentro de su alcance de ataque. Simultáneamente, las unidades de segunda línea también participan atacando a las unidades de primera línea enemigas si caen dentro de su alcance.
El combate provoca bajas, la retirada de tropas y la pérdida de moral.

Mano de obra
La Mano de Obra representa el stock de individuos aptos para el servicio militar dentro de una Civilización. Es un recurso crítico utilizado para reclutar nuevas tropas y reforzar los ejércitos existentes, encarnando la capacidad de la Civilización para hacer la guerra y defenderse.
La mano de obra se repone con el tiempo, reflejando el crecimiento natural de la población y la recuperación de anteriores enfrentamientos militares.
Dado que la mano de obra se repone con el tiempo, los jugadores deben planificar sus campañas militares teniendo en cuenta su disponibilidad de mano de obra actual y futura.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Farsi(Persian Translate)

جنگ استراتژی بزرگ که در آن سرنوشت تمدن ها در دستان شماست - آیا آنها تحت رهبری شما متحد خواهند بود یا در درگیری تقسیم می شوند؟ در کل حماسه تمدن بشری، از اولین روزهای آن تا دوران آینده نگری، سفر کنید، و میراث خود را بر حسب سن بسازید.

توضیحات اصلی:

با Age of History 3 سفری حماسی را آغاز کنید که شما را در جدول زمانی گسترده تاریخ بشر می برد. از عصر تمدن تا قلمروهای آینده دور، به عنوان تمدن های مختلف از امپراتوری های مسلط گرفته تا قبایل کوچک بازی کنید.

فن آوری
در درخت فناوری پیشرفت کنید تا قفل ساختمان های بهتر و واحدهای قوی تر را باز کنید و تمدن خود را بهبود بخشید. هر پیشرفت تکنولوژیک فرصت های جدیدی را باز می کند که منعکس کننده تکامل و رشد تمدن شما در طول تاریخ است.


[*] شورا و مشاوران و ژنرال ها
[*] بیش از 90 ساختمان منحصر به فرد
[*] اقتصاد پیشرفته تر
[*] 48 منبع که هر کدام پاداش های منحصر به فردی را به بزرگترین تولیدکنندگان ارائه می دهد
[*] میراث تمدن ها و مزایا
[*] قوانین و اصلاحات
[*] ادیان

ترکیب ارتش
انتخاب واحدها در خط جلو و دوم حیاتی است. واحدهای خط مقدم باید انعطاف پذیر بوده و قادر به مقابله با نبرد مستقیم باشند، در حالی که واحدهای خط دوم باید پشتیبانی، حملات برد یا عملکردهای تخصصی را ارائه دهند.
با بیش از 63 نوع واحد منحصر به فرد موجود، شما مجموعه وسیعی از ترکیب های ارتش را برای انتخاب دارید که طیف متنوعی از گزینه های استراتژیک را ارائه می دهد.

 

سیستم نبرد جدید
هر روز یگان های خط مقدم هر دو ارتش درگیر نبرد با خط مقدم دشمن می شوند، البته به شرطی که در محدوده حمله باشند. همزمان یگان های خط دوم نیز در صورت قرار گرفتن در برد آنها با حمله به یگان های خط مقدم دشمن شرکت می کنند.
نبرد منجر به تلفات، عقب نشینی نیروها و از دست دادن روحیه می شود.

 

نیروی انسانی
نیروی انسانی نشان دهنده موجودی افراد واجد شرایط برای خدمت سربازی در یک تمدن است. این یک منبع حیاتی است که برای استخدام نیروهای جدید و تقویت ارتش های موجود استفاده می شود و ظرفیت تمدن برای جنگ و دفاع از خود را تجسم می بخشد.
نیروی انسانی در طول زمان دوباره پر می شود و منعکس کننده رشد طبیعی جمعیت و بهبودی از درگیری های نظامی قبلی است.
از آنجایی که نیروی انسانی در طول زمان تکمیل می شود، بازیکنان باید کمپین های نظامی خود را با در نظر گرفتن نیروی انسانی فعلی و آینده خود برنامه ریزی کنند.

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 hours ago, Kavunovskiy said:

Ukrainian translation 

Головний опис

Вирушайте в епічну подорож з Age of History 3, котра проведе вас через величезну хронологію людьскої історії. Від епохи цивілізацій до царств далекого майбутнього. Заграйте за різноманітні цивілізації, починаючи від домінуючих імперій, і закінчуючи маленькими племенами.

Технології.

Покращуйте свої технології, щоб відкрити кращі будівлі і юніти, підсилюючи вашу цивілізацію. Кожне відкриття відкриває нові можливості, відображаючи еволюцію і ріст вашої цивілізації.


[*] Рада, радники та генерали
[*] Більш ніж 90 унікальних будівель
[*] Покращена економіка
[*] 48 ресурсів, кожен з яких дає бонуси найбільшим виробникам
[*] Спадщина на переваги цивілізації
[*] Закони та реформи
[*] Релігії

Склад армії

Вибір юнітів першої та другої лінії дуже важливий. Юніти першої лінії повинні бути стійкими та здатними вести прямий бій. В той час як підрозділи другої лінії повинні забеспечувати підтримку, атаки на дистанцію або ж спеціалізовані функції.
Маючи більш ніж 63 типи юнітів, у вас є широкий вибір складів армії, і різноманітні стратегічні можливості.

Нова система бою

Щодня юніти першої лінії вступають у бій з юнітами першої лінії ворога, якщо знаходяться у радіусі атаки. Одночасно юніти другої лінії також вступають в бій, якщо ворожі юніти знаходяться в їх радіусі атаки. Бій призводить до втрат, відступу військ та зниженню бойового духу.

Рекрути

Рекрути - це кількість людей, придатна до війскової служби в рамках цивілізації. Це важливий ресурс, котрий використовується для найму нових юнітів і поповнення існуючих армій, втілюючи здатність цивилізації вести війну та захищатися. 
З часом рекрути поповнюються, відображаючи природний ріст населення і відновлення після попередніх військових дій.
Оскільки рекрути відновлюються з часом, гравці повинні планувати свої дії враховуючи поточну та майбутню доступність рекрутів.

 

Є помилки. Прошу переглянути цю відредаговану версію:

There are mistakes. Please take a look on my redacted version:

Quote

Глобальная військова стратегія, де доля цивілізацій знаходиться у ваших руках — чи будуть вони об'єднані під вашим лідерством, чи падуть у постійних конфліктах? Вирушайте у подорож через усю історію людської цивілізації, з її перших днів до майбутніх епох, формуючи свою спадщину епоха за епохою.

Головний опис:
Вирушайте в епічну подорож з Age of History 3, котра проведе вас через величезну хронологію людьскої історії. Від епохи цивілізацій до царств далекого майбутнього. Зіграйте за різноманітні цивілізації, починаючи від могутніх імперій, і закінчуючи маленькими племенами.

Технології
Просувайтесь по дереву технологій, щоб отримати доступ до кращих будівель і підрозділів, посилюючи таким чином вашу цивілізацію. Кожна технологія відкриває нові можливості, відображаючи еволюцію і ріст вашої цивілізації протягом історії.

[*] Рада, радники та генерали
[*] Більш ніж 90 унікальних будівель
[*] Глибша економіка
[*] 48 ресурсів, кожен з яких дає бонуси найбільшим виробникам
[*] Спадщина та переваги цивілізації
[*] Закони та реформи
[*] Релігії

Бойовий порядок
Вибір підрозділів першої та другої лінії дуже важливий. Війська першої лінії повинні бути стійкими та здатними вести прямий бій. В той час як підрозділи другої лінії повинні забезпечувати підтримку, атаку з відстані або ж інші спеціалізовані функції.
Маючи понад 63 типи підрозділів, у вас є широкий вибір бойових порядків та пов'язаних з цим стратегічний можливостей.

Нова система бою
Щодня підрозділи першої лінії вступають у бій з такими ж підрозділами ворога, якщо знаходяться на відстані атаки. Водночас війська другої лінії також вступають у бій, якщо ворожі сили знаходяться в їх радіусі атаки. Бій призводить до втрат, відступу військ та зниженню бойового духу.

Рекрути
Рекрути — це кількість людей, придатна до війскової служби в рамках цивілізації. Це важливий ресурс, котрий використовується для найму нових підрозділів і поповнення існуючих армій, втілюючи здатність цивилізації вести війну та захищатися. 
З часом рекрути поповнюються, відображаючи природний ріст населення і відновлення після попередніх військових дій.
Оскільки рекрути відновлюються з часом, гравці повинні планувати свої дії враховуючи їх поточну та майбутню доступність.

Edited by MarerjhAdditionalAccount

Share this post


Link to post
Share on other sites

Portuguese (Brazil) translation:

 

Grande jogo de estratégia e guerra onde o destino das civilizações está em suas mãos - Elas vão se manter unidas sob sua liderança ou se dividir em conflitos? Embarque em uma jornada por toda história da civilização humana, do início simples até o futuro distante, construindo seu legado era por era 

Descrição:

 

Embarque em uma jornada épica com Age of History 3, Que te leva pela vasta linha do tempo da história humana. Da era dos reinos medievais até o futuro distante, Jogue com civilizações variando entre grandes impérios até pequenas tribos.

Tecnologia 

Avance na árvore tecnológica para desbloquear construções melhores e tropas mais fortes, melhorando sua civilização, Cada revolução tecnológica desbloqueia novas possibilidades, refletindo a evolução e crescimento do seu império pela história.

 

[*] Ministros e Conselheiros  & Generais

[*] Mais de 90 construções únicas 

[*] Avanços na economia 

[*] 48 recursos com cada um produzindo bônus únicos para o maior produtor 

[*] Legado das civilizações & Vantagens 

[*] Leis e Reformas 

[*] Religiões 

 

Composição do exército 

 

A escolha das unidades na primeira e segunda linha é crucial. A linha de frente precisa ser firme e capaz de lidar com combate direto, enquanto isso, a segunda linha precisa de tropas capazes de fornecer suporte, atacar a distância ou ter funções especializadas.

Com mais de 63 unidades únicas disponíveis, você terá uma vasta capacidade de exércitos para montar, oferecendo muitas opções estratégicas.

Novo sistema de batalha 

 

A cada dia, a linha de frente do seu exército vai entrar em combate com a do inimigo, contanto que eles ainda estejam a distância de engajamento. Simultaneamente, a segunda linha também participará do ataque à linha de frente se ela se aproximar o suficiente do alvo.

O combate resulta em casualidades, a retirada de tropas e perda de moral do exército.

 

Mão de obra

A mão de obra representa o estoque de pessoas disponíveis para o serviço militar em uma civilização. É um recurso crucial para recrutar novas tropas e enviar reforços para exércitos existentes, Representando a capacidade de uma civilização em lutar e se defender nas guerras.

A mão de obra se restaura com o tempo, refletindo o crescimento natural da população e recuperação de batalhas anteriores.

Já que esse recurso se restaura com o tempo, os jogadores precisam pensar com cuidado em suas campanhas militares, pensando na disponibilidade da sua mão de obra no momento e no futuro.

 

 

Edited by Gakko66

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 hour ago, MarerjhAdditionalAccount said:

Є помилки. Прошу переглянути цю відредаговану версію:

There are mistakes. Please take a look on my redacted version:

Головний опис:
Вирушайте в епічну подорож з Age of History 3, котра проведе вас через величезну хронологію людьскої історії. Від епохи цивілізацій до царств далекого майбутнього. Зіграйте за різноманітні цивілізації, починаючи від могутніх імперій, і закінчуючи маленькими племенами.

Технології
Просувайтесь по дереву технологій, щоб отримати доступ до кращих будівель і підрозділів, посилюючи таким чином вашу цивілізацію. Кожна технологія відкриває нові можливості, відображаючи еволюцію і ріст вашої цивілізації протягом історії.

[*] Рада, радники та генерали
[*] Більш ніж 90 унікальних будівель
[*] Глибша економіка
[*] 48 ресурсів, кожен з яких дає бонуси найбільшим виробникам
[*] Спадщина та переваги цивілізації
[*] Закони та реформи
[*] Релігії

Бойовий порядок
Вибір підрозділів першої та другої лінії дуже важливий. Війська першої лінії повинні бути стійкими та здатними вести прямий бій. В той час як підрозділи другої лінії повинні забезпечувати підтримку, атаку з відстані або ж інші спеціалізовані функції.
Маючи понад 63 типи підрозділів, у вас є широкий вибір бойових порядків та пов'язаних з цим стратегічний можливостей.

Нова система бою
Щодня підрозділи першої лінії вступають у бій з такими ж підрозділами ворога, якщо знаходяться на відстані атаки. Водночас війська другої лінії також вступають у бій, якщо ворожі сили знаходяться в їх радіусі атаки. Бій призводить до втрат, відступу військ та зниженню бойового духу.

Рекрути
Рекрути — це кількість людей, придатна до війскової служби в рамках цивілізації. Це важливий ресурс, котрий використовується для найму нових підрозділів і поповнення існуючих армій, втілюючи здатність цивилізації вести війну та захищатися. 
З часом рекрути поповнюються, відображаючи природний ріст населення і відновлення після попередніх військових дій.
Оскільки рекрути відновлюються з часом, гравці повинні планувати свої дії враховуючи їх поточну та майбутню доступність.

ок, дякую 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Belarusian language

 

Quote

Вялікая стратэгічная ваенная гульня, у якой лёс цывілізацый ляжыць у вашых руках - ці будуць яны аб'яднаны пад вашым кіраўніцтвам або падзеляцца на канфлікт? Падарожжа па ўсёй сазе аб чалавечай цывілізацыі, ад першых дзён да футурыстычнай эпохі, ствараючы свой узрост спадчыны стагоддзе за стагоддзем.

 

Асноўнае апісанне:

Адпраўляйцеся ў эпічнае падарожжа з Age of History 3, якое правядзе вас праз велізарную шкалу гісторыі чалавецтва. Ад эпохі цывілізацыі да царстваў далёкай будучыні, гуляюць як розныя цывілізацыі, пачынаючы ад дамінуючых імперый і заканчваючы невялікімі плямёнамі. 

 

Тэхналогіі
Развіццё тэхналагічнага дрэва, каб разблакіраваць лепшыя будынкі і больш трывалыя адзінак, паляпшаючы вашу цывілізацыю. Кожны тэхналагічны прарыў адкрывае новыя магчымасці, адлюстроўваючы эвалюцыю і рост вашай цывілізацыі праз гісторыю.

[*] Савет і дарадцы, і генералы
[*] Больш за 90 унікальных будынкаў
[*] Больш развітая эканоміка
[*] 48 рэсурсаў кожны з якіх забяспечвае ўнікальныя бонусы для найбуйнейшых вытворцаў
[*] Спадчына і перавагі цывілізацыі
[*] Законы і рэформы
[*] РэлігііАрмейскі склад
Выбар адзінак у пярэдняй і другой лініях жыццёва важны. Пярэднія падраздзяленні павінны быць устойлівымі і здольнымі змагацца з прамым боем, у той час як падраздзяленні другой лініі павінны забяспечваць падтрымку, атакі далёкасці або спецыялізаваныя функцыі.
З больш чым 63 унікальнымі тыпамі падраздзяленняў у вас ёсць шырокі выбар армейскіх кампазіцый, якія прапануюць мноства стратэгічных варыянтаў.Новая баявая сістэма
Кожны дзень перадавыя часткі абедзвюх армій уступаюць у бой з перадавымі часткамі праціўніка, калі тыя знаходзяцца ў зоне атакі. Пры гэтым у бітве ўдзельнічаюць і атрады другой лініі, якія атакуюць перадавыя атрады праціўніка, калі тыя трапляюць у іх радыус дзеяння.
Вынік бою - страты, адступленне войскаў і страта баявога духу.

Людскія рэсурсы
Людскія рэсурсы - гэта сукупнасць людзей, прыдатных для ваеннай службы ў цывілізацыі. Гэта найважнейшы рэсурс, які выкарыстоўваецца для вярбоўкі новых войскаў і ўмацавання існуючых армій, увасабляючы здольнасць цывілізацыі весці вайну і абараняцца.
Чалавечыя рэсурсы з часам папаўняюцца, што адлюстроўвае натуральны прырост насельніцтва і аднаўленне пасля папярэдніх ваенных дзеянняў.
Паколькі чалавечыя рэсурсы з часам папаўняюцца, гульцы павінны планаваць свае ваенныя кампаніі з улікам бягучай і будучай наяўнасці чалавечых рэсурсаў.

Edited by pt3n4ik
most correctly and accurate words

Share this post


Link to post
Share on other sites

Turkish Translation

Medeniyetlerin kaderinin sizin elinizde olduğu büyük strateji savaş oyunu; onlar sizin liderliğiniz altında birlik içinde mi kalacak yoksa çatışmalarla bölünecekler mi? Mirasınızı çağdan çağa şekillendirerek, ilk günlerden fütüristik çağa kadar insan uygarlığının tüm destanı boyunca yolculuk yapın.

 

Ana açıklama:

Sizi insanlık tarihinin engin zaman çizelgesine götüren Age of History 3 ile destansı bir yolculuğa çıkın. Medeniyet Çağı'ndan uzak geleceğin diyarlarına kadar, egemen imparatorluklardan küçük kabilelere kadar çeşitli medeniyetlerle oynayın.

 

Teknoloji

Daha iyi binaların ve daha güçlü birimlerin kilidini açarak medeniyetinizi geliştirmek için teknoloji ağacında ilerleyin. Her teknolojik atılım, medeniyetinizin tarih boyunca evrimini ve büyümesini yansıtan yeni olasılıkların önünü açar.

 

[*] Konsey ile Danışmanlar ve Generaller

[*] 90'ın üzerinde benzersiz bina varyasyonu

[*] Daha gelişmiş ekonomi sistemi

[*] Her birinin lider üreticiye benzersiz avantajlar sağladığı 48 farklı kaynak çeşidi

[*] Medeniyetlerin Mirası ve Avantajları

[*] Kanunlar ve Reformlar

[*] Dinler

 

Ordu Kompozisyonu

Ön ve arka hattaki birimlerin seçimi hayati önem taşımaktadır. Ön hat birimleri daha dirençli olup, doğrudan muharebelerle baş edebilecek kapasiteye sahip olurken; arka hat birimleri ise destek sağlayabilir, menzilli saldırılar gerçekleştirebilir veya çeşitli işlevlerde kullanılabilir.

63'ten fazla benzersiz birim türüyle birlikte, aralarından dilediğiniz gibi seçim yapabileceğiniz, çeşitli stratejik hamleler sunan, çeşitli ordu kompozisyonlarına sahipsiniz.

Yeni Muharebe Sistemi

Her gün, her iki ordunun ön hat birimleri -saldırı menzilinde olmaları koşuluyla- düşmanın ön hattıyla savaşa girer. Eş zamanlı olarak, arka hat birimleri de düşmanın ön hat birimlerinin menziline girmeleri durumunda saldırılara katılır.

Çatışma; kayıplara, birliklerin geri çekilmesine ve moral kaybına neden olur.

İnsangücü

İnsangücü, bir medeniyette askerlik hizmetine uygun bireylerin toplamını temsil eder. Yeni birlikler toplamak ve mevcut ordulara takviye sağlayabilmek için kullanılan, medeniyetin muhaberebelere katılabilmesini ve kendini savunabilmesine yarayan kritik bir kaynaktır.

İnsangücü, doğal nüfus artışına ve geçmiş askeri çatışmalardan sonra takviye edilen asker sayısına göre zamanla sürekli artar.

İnsangücü zamanla arttığından dolayı, oyuncular askeri harekâtlarını mevcut ve gelecekteki insangücü kullanılabilirliğini dikkate alarak planlamalıdır.

 

Edited by wiyy

Share this post


Link to post
Share on other sites

ITALIAN TRANSLATION; TRANSLATED BY TIRA

 

Gioco di gran strategia dove il destino delle nazioni sede nelle tue mani - Saranno stare uniti sotto il tuo commando o collasseranno in conflitto? Passeggia tra le ere della civiltà umana, da i tempi antichi all'età del futuro, lasciando un'impronta indelebile tra anno e anno.

 

 

 

Descrizione Generale:

Entra in un'esperienza incredibile con Age of History 3, che ti porta in un viaggio attraverso le ere umane. Dall'età antica fino al futuro lontano, puoi metterti in sella degli imperi più maestosi fino alle tribù più discrete. 

 

Tecnologia:

Sii il maestro del progresso, ed avanza la tua tecnologia per scoprire edifici migliori e soldati più accaniti per guidare la tua civiltà alla vittoria. Ogni svolta tecnologica sblocca nuove possibilità, riflettendo l'evoluzione della tua terra attraverso la storia

 

 

[*] Council and Advisors & Generals Un Concilio equipaggiato di Consiglieri leali e Generali
[*] Più di 90 construzioni uniche
[*] Un'economia più complessa
[*] 48 Risorse con bonus stravolgenti prima ai Produttori
[*] Vantaggi e Eredità per la tua civiltà
[*] Leggi e Riforme
[*] Religioni

 

Army Composition:

La scelta di unità al fronte e al retro è vitale. I guerrieri al di fronte dovranno essere resilienti e capaci di combattere direttamente, mentre i soldati al retro provvedono supporto, attachi a raggio e funzioni speciali. Con più di 63 unità uniche, hai un arsenale infinito di composizioni d'esercito da scelgliere.
 

Nuovo Sistema di Battaglia:

Ogni giorno, le unità al fronte dell'esercito combattono contro il fronte del nemico, se sono di raggio sufficente. Contemporaneamente, anche le unità al retro particeranno alla battaglia supportando le unità al fronte.
Il combattimento risulta nella morte, ritirata e demoralizzazione dei soldati.
 

Soldati:

I soldati rappresentano la varietà di individui capaci di servizio militare dentro una civiltà. I soldati sono fondamentali per creare nuove truppe e per rinforzare eserciti esistenti, rappresentando la capacità di una civiltà di dichiarare guerra e difendersi.
I soldati non sono perenni, ed essi si consumeranno con il passare del tempo accordandosi con la crescita della popolazione e di riposo da battaglie precedenti.
Poiché questo, I giocatori dovranno pianificare attentamente le loro future campagnie militari considerando la manodopera disponibile.

Share this post


Link to post
Share on other sites

SERBIAN TRANSLATION; TRANSLATED BY ME

Велика стратешка ратна игра у којој судбина цивилизација почива у вашим рукама - да ли ће оне стајати уједињене под вашим вођством или ће пасти подељене у сукобу? Путујте кроз читаву сагу о људској цивилизацији, од њених најранијих дана до футуристичке ере, стварајући своје наслеђе из доба по годинама.

Главни опис:

Крените на епско путовање уз Age of History 3, које вас води кроз огромну временску линију људске историје. Од доба цивилизације до царстава далеке будућности, играјте као различите цивилизације у распону од доминантних империја до малих племена.

Технологија

Напредујте у стаблу технологије да бисте откључали боље зграде и јаче јединице, побољшавајући своју цивилизацију. Сваки технолошки продор отвара нове могућности, одражавајући еволуцију и раст ваше цивилизације кроз историју.

[*] Веће, саветници и генерали
[*] Преко 90 јединствених грађевина
[*] Напреднија економија
[*] 48 ресурса, сваки пружа јединствене бонусе највећим произвођачима
[*] Цивилизације, легати и предности
[*] Закони и реформе
[*] Религије

Регрутација војске

Избор јединица у предњој и другој линији је од виталног значаја. Јединице прве линије треба да буду отпорне и способне да се носе са директном борбом, док јединице друге линије треба да обезбеде подршку, нападе из даљине или специјализоване функције. Са више од 63 јединствених опција које су доступне, имате широки избор састава војске које можете изабрати, нудећи разноврстан спектар стратешких опција.

Нови систем борбе

Сваки дан, јединице фронта обе војске ступају у борбу са непријатељском линијом фронта, под условом да су у домету напада. Истовремено, јединице друге линије такође учествују тако што нападају непријатељске јединице фронта ако падну у њихов домет. Борба резултира жртвама, повлачењем трупа и губитком морала.

Војна снага

Војна снага представља број појединаца који испуњавају услове за војну службу унутар цивилизације. То је критичан ресурс који се користи за регрутовање нових трупа и јачање постојећих армија, отелотворујући способност цивилизације да води рат и да се брани. Војна снага се временом обнавља, одражавајући природни раст становништва и опоравак од претходних војних ангажмана. Пошто се војна снага временом обнавља, играчи морају планирати своје војне кампање узимајући у обзир њихову тренутну и будућу расположивост људства.

Edited by Wooodex

Share this post


Link to post
Share on other sites

in Hungarian: 

Nagyszabású stratégiai hadijáték, ahol a civilizációk sorsa a te kezedben van - vajon egyesülnek-e a vezetésed alatt, vagy megosztottá válnak egy konfliktusban? Utazz végig az emberi civilizáció teljes történetén, a legkorábbi napoktól a futurisztikus korszakig, korszakról korszakra alakítva örökségedet:

Főbb leírása:

Indulj el egy epikus utazásra az Age of History 3 segítségével, amely végigvezet az emberi történelem hatalmas idővonalán. A civilizáció korától a távoli jövő birodalmáig játszhatsz különböző civilizációkkal a domináns birodalmaktól a kis törzsekig. 

 

Technológia:

Haladj előre a technológiai fán, hogy jobb épületeket és erősebb egységeket oldj fel, ezzel javítva a civilizációdat. Minden egyes technológiai áttörés új lehetőségeket nyit meg, tükrözve a Civilizációd fejlődését és növekedését a történelem során.

 

 

[*] Tanács és tanácsadók és tábornokok

[*] Több mint 90 egyedi épület

[*] Fejlettebb gazdaság

[*] 48 nyersanyag, amelyek mindegyike egyedi bónuszokat biztosít a legnagyobb termelőknek.

[*] Civilizációs örökségek és előnyök

[*] Törvények és reformok

[*] Vallások

 

Hadsereg-összetétel:

Az első és második vonalban lévő egységek kiválasztása létfontosságú. Az első vonal egységeinek rugalmasnak és a közvetlen harcra alkalmasnak kell lenniük, míg a második vonal egységeinek támogatást, távolsági támadásokat vagy speciális feladatokat kell ellátniuk.

Több mint 63 egyedi egységtípus áll rendelkezésedre, így a hadsereg-összeállítások széles skálája közül választhatsz, ami a stratégiai lehetőségek változatos skáláját kínálja.

 

 

 

Új harcrendszer:

Mindkét sereg első vonalbeli egységei minden nap harcba szállnak az ellenség első vonalbeli egységeivel, feltéve, hogy támadási távolságon belül vannak. Ezzel párhuzamosan a másodvonalbeli egységek is részt vesznek a játékban, megtámadva az ellenség frontvonalbeli egységeit, ha azok az ő hatótávolságukba esnek.

A harc veszteségeket, a csapatok visszavonulását és morálvesztést eredményez.

 

 

 

Férfi erő

A létszám a katonai szolgálatra alkalmas egyének állományát jelenti egy civilizáción belül. Ez egy kritikus erőforrás, amelyet új csapatok toborzására és a meglévő hadseregek megerősítésére használnak, megtestesítve a civilizáció képességét arra, hogy háborút folytasson és megvédje magát.

A munkaerő idővel feltöltődik, tükrözve a természetes népességnövekedést és a korábbi katonai harcokból való felépülést.

Mivel a munkaerő idővel újratermelődik, a játékosoknak a katonai hadjárataikat a jelenlegi és a jövőbeni munkaerő-kínálat figyelembevételével kell megtervezniük.

 

I hope I haven't missed anything<3 

Edited by erik0

Share this post


Link to post
Share on other sites

41 minutes ago, wiyy said:

Türkçe çevirini okudum ve AoH Türk topluluğu olarak emeğin için teşekkür etmek isterim; ancak çokça yazım ve imla hatası bulunuyor çevirinde. Örneğin; insan gücü demek bir insanın sahip olduğu gücü simgeler, ancak insangücü diye düzeltmek daha doğru olabilir. Bu yüzden bitişik yazılması mesela daha uygundur. Ayrıca bu oyuna özel terimler bulunmakta: reinforce. Yıpranan ordunun yerine takviye edilmesi durumuna denir. Bunu çevirinde "güçlendirmek" anlamında kullanmışsın ve oyun içi terimlere göre tutarsız olmuş. Yanlış anlama bunu kötü bir amaçla söylemiyorum. Yalnızca oyunun Steam sayfasının daha anlaşılabilir ve doğru Türkçe içeriğe sahip olabilmesi için... Anlayışla karşılarsan sevinirim 🙂

düzelteğim dedinklerinizi ancak bunları böyle yazmamın nedeni oyunun türkçeyede çevirleceği için oyun içi özellikleri türkçeyle belirtim. Ama tabi bazı yanlış anlam kullanmışım

Edited by YusufAliDE

Share this post


Link to post
Share on other sites

Italian Stranslation

Un Grand Strategy dove il destino di tutte le civiltà è nelle tue mani - riuscirai a far rimanere i tuoi abitanti uniti oppure verranno divisi da una sanguinosa guerra civile? Questo è un viaggio attraverso l'intera storia dell'uomo, dalle civiltà primordiali fino a quelle del futuro più lontano, creando un'eredità per il mondo era dopo era.

Descrizione Principale:

Imbarcati in un epico viaggio con Age of History 3,  sarai trasportato attraverso la gloriosa storia dell'umanità. Dall'età delle prime Civiltà ai reami del futuro, comandando diverse Civiltà dai più vasti e avanzati imperi alle tribù meno sviluppate

Tecnologia
Avanza tra i rami della tecnologia per sbloccare migliori edifici e truppe, di conseguenza migliorando la tua civiltà. Ogni avanzamento tecnologico apre nuovi fronti e possibilità, dimostrando l'evoluzione e la crescita della tua Civiltà durante la storia.


[*] Concili, Consiglieri e Generali
[*] Oltre 90 edifici unici
[*] Un sistema economico mai visto prima
[*] 48 diversi tipi di risorse ognuno con vantaggi che vengono assegnati ai più grandi produttori
[*] Eredità e vantaggi lasciate dai Leader passati
[*] Leggi e Riforme
[*] Religioni

Composizione dell'Esercito
La scelta delle unità è di vitale importanza, le truppe in prima linea devono essere capaci di maneggiare lo stress e combattere faccia a faccia col nemico, mentre quelle in seconda devono riuscire a dare supporto attraverso armi da distanza, oppure con le specializzazioni.
Con più di 63 tipi di truppe disponibili, le strategie non finiscono mai, così offrendo miriadi di nuove composizioni per vincere.

 

Nuovo Sistema di Battaglia
Ogni giorno le linee di combattimento vanno contro a quelle del nemico, se nel loro raggio d'azione. Simultaneamente le seconde linee cercano di fare la loro parte attaccando il nemico da più lontano ma sempre nel loro raggio d'azione.
Il risultato delle battaglie si esprime in perdite, ritirate e perdita di morale.

 

Mano d'Opera
La Mano d'Opera è la riserva di abitanti i quali possono entrare nell'esercito in una Civiltà. Risorsa molto importante visto che ha la capacità di reclutare nuove unità, così che le guerre possano essere vinte dalla tua Civiltà sia offensive che difensive.

La Mano d'Opera si rigenera con il tempo, sia a causa della popolazione in crescita, sia a causa del recupero dalle guerre passate.
Visto che si rigenera con il tempo dovrai pianificare come utilizzarlo in futuro e calcolare le perdite che ci saranno nelle prossime guerre.

Edited by RickyThePro
Needed to fix the text

Share this post


Link to post
Share on other sites

Simplified Chinese Translation

 

引言: 这是一款宏大的战略战争游戏,人类文明的命运掌握在你的手中——他们会在你的领导下团结一致,还是会陷入冲突导致分裂?从人类文明诞生伊始到遥远的未来,穿越整个人类历史长河,逐步塑造属于你的传奇。

 

主要描述:

与《历史时代3》一起开启史诗之旅,带你穿越广阔的人类历史时间线。从文明诞生的远古时期到尽情幻想的未来时代,在这其中你可以扮演各种文明,无论是原始小部落还是强盛的伟大帝国。

 

科技

在科技树上不断取得进步,你将会解锁更好的建筑和更强大的单位,进而提升你的文明水平。每一项技术突破都开启了新的可能性,反映着你的文明在历史中所经历的演变和成长。

 • 议会,顾问和将领

 • 超过90个独特的建筑

 • 更先进的经济系统

 • 48种资源,每种资源都为最大的生产者提供独特的奖励

 • 文明的遗产和优势

 • 法律和改革

 • 宗教

   

军队组成

前线和支援部队的选取至关重要。前线单位需要能随时接住冲击并能够直接应对战斗,而二线单位则需要提供支援、远程范围攻击以及特殊打击。

有超过63种独特的单位类型可供选择,你可以从大量的军队组成中进行选择,从而实现多样化的战略举措。

 

新的战斗系统

每天,双方军队的前线部队都会在与攻击范围内的敌人进行战斗。 同时,如果敌人的前线部队进入到支援部队的射程,二线部队也会参与攻击。

战斗会导致人员伤亡、部队撤退和士气低落。

 

人力

人力代表一个文明中能当士兵的人力资源。它是用于招募新部队和加强现有军队的关键资源,代表着该文明发动战争和自卫的能力强度。

随着时间的推移,人力将会得到补充,这体现了人口的自然增长和从以前的军事行动中恢复量。

由于人力会随时间推移不断补充,玩家必须考虑当前和未来的人力的可用性来进行规划军事行动。

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL. • Popular Now


 • Our picks

  • AoH3 – Help with translation of the Game
   Hi, I need your help translating the Age of History 3 to your native language.
   Your translation into your native language would be very helpful! ❤️

   In the attachment is a file with new texts in the game to be translated.
    

   How to make translation:

   In the file there is list of texts in the game

   The Left side is the key, do not change it!

   The right side of each line after = is the translation to your language

    

    

   Example:

   ChooseAnAdvisorToHire = Choose an Advisor to Hire

   ChooseAnAdvisorToHire is the key, don't change it

    

   Correctly made translation:

   ChooseAnAdvisorToHire = Your translated text
   ClickToHireAnAdvisor = Your translated text
   ClickToFireAnAdvisor = Your translated text

   etc.

   ShiftClickToInvestXTimes = Shift + Click to invest {0} times

   In the place of {0} will be placed number or text

   PerformTheActionXTimes = Perform the action {0,choice,0#{0} times|1#{0} time|1<{0,number,integer} times}

    

    

   For now the game is translated to: Only English language!

    

   translation.txt
   • 697 replies
  • Bloody Europe II | New update
   Bloody Europe II - it's a mod with a huge map of Europe.

   In these mod is:
   -Giant map of Europe (4434 provinces) + big map of Europe (2637 provinces) + large map of German Empire (937 provinces)

   -Large count of scenarios from ancient times to alternative future

   -New fonts and music

   -Plenty of new civilizations, form civs and union

   -You will see changes in the game code that will change the game significantly
   • 1,761 replies
  • Events - Common events for every civilization in the game
   Hi,
   in this topic, I am interested in your ideas for events that can happen for every Civilization in the game.
   I'm also interested in Missions for every Civilization.

   Here is some example, have more than 10k army, have more than 5000 gold, build 10 buildings, recruit an Advisor, increase tax efficiency 20 times, be largest  producer of some resource in the world, unlock 5 Civilization legacies etc.
   • 179 replies
  • First preview of the Alpha version of Age of History 3
   First preview of the Alpha version of Age of History 3, YouTube.
   Release date: When it's ready 😛 Subscribe for more!    

    
   • 188 replies
  • Land units - Ideas AoH3
   AoH3 will have different types of land units.

   In this topic we will write ideas for new land units. 

    

   So the AoH 3 will have new battle system.


   Representation of the battlefield in the game.


   Land units will be grouped into 3 types. Each unit will have a different recruitment cost, attack, defense, movement speed and upkeep.

   Groups determine the placement of units on the battlefield.


    

   Each unit can be unlocked by researching technology and then upgraded.

    

   Here is the current list of units with upgrades:

   First line:

   Warrior -> Light Footmen -> Heavy Infantry -> Infantry -> Line Infantry -> Modern Infantry

   Hoplites -> Spearmen -> Pikeman -> Elite Pikeman -> Musketeer -> Riflemen -> Mechanized Infantry -> Modern Mechanized Infantry

   First line side:

   Horseman -> Elite Horseman -> Cavalry -> Tank -> Modern Tank

   Second line:

   Archer -> Bowmen -> Crossbowman -> Elite Crossbowman

   Canon -> Field Cannon -> Artillery -> Modern Artillery

   Early Airplane -> Airplane -> Modern Airplane

    

   This is a very early version, so maybe something should be changed?

   Or maybe an idea for a new type of unit with upgrades? I'm waiting for your suggestions.

    
   • 211 replies
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Age of History Games