Jump to content
Age of History 3
kramo

Infrastructure/Economy

Recommended Posts

 

Witam, chciałbym się podzielić moim pomysłem:

Moim pomysłem jest to, że Łukasz, albo jakiś moder mógłby wprowadzić infrastrukturę transportową i tą zwykłą, trochę zmienić ekonomię, żeby była trudniejsza, żeby gracz oprócz prowadzenia wojen mógł poczuć to, że zarządza krajem tak kompletnie. Głównie mam tu na myśli budowanie dróg, różnych obwodnic, autostrad, oczywiście drogi, obwodnice oraz autostrady dawały by jakieś bonusy, między innymi: zwykła droga - 2% szybszego poruszania się wojska, po danym terenie na którym jest wybudowana droga. Obwodnica - 5%. Autostrada - 10%.

Lotnisko - Jak wiadomo, często potrafi polepszyć przemysł oraz rozpędzić gospodarkę, więc moim pomysłem byłoby dodanie lotniska, lotnisko to nie wpływałoby na nic związane z wojskiem. Byłoby to lotnisko, które boostuje naszą gospodarkę, powiedzmy, że dzięki lotnisku dane miasto dostaje +0.25% do głównego zarobku.

Lotnisko wojskowe/Baza wojskowa - tym razem chodzi tylko i wyłącznie o wojsko. Baza/Lotnisko wojskowe dawałoby pewne bonusy:

Lotnisko wojskowe - Główny zamysł lotniska wojskowego jest taki, aby rzecz jasna nasza armia poruszała się szybciej. Wyglądałoby to tak, gracz korzystając z tego lotniska potrzebuje, go w tym mieście z którego chce podróżować i w tym do którego chce podróżować. Niekiedy przetransportowanie naszych armii zajmuje długi czas, niekiedy za długo. Więc takie lotnisko oferowałoby dużo szybszą podróż powiedzmy na przykładzie. Gdańsk --------> Kraków jest to około 7 tur. Powiedzmy, że takowe lotnisko oferowałoby zmniejszenie czasu do 2 tur. Cena takiego lotniska zależałaby od miejsca budowy np. w Warszawie na przykład byłoby to 250 tyś. Poziom technologii: 0.75

Baza wojskowa - Rzecz jasna, przebywały by tam nasze armie. Na terenie bazy wojskowej rekrutacja kolejnych osób do wojska kosztowałaby mniej niż normalnie, ponadto wybudowanie takiej bazy wojskowej zmniejszałoby utrzymanie armii. Powiedzmy, że możemy wybudować max. 5 baz wojskowych w całym kraju. Po przekroczeniu poziomu 100 prowincji byłoby to 8 baz wojskowych a 150+, 10 baz. 1 Baza dawałaby -0.50% utrzymania wojska.

Z góry dziękuję, za przeczytanie moich wypocin, prawdopodobnie to co napisałem jest głupotą i niewartą rzeczą do przeczytania, ale chciałem się podzielić tym o czym myślałem co mogłoby poprawić rozgrywkę (w moim odczuciu). Życzę miłego czytania oraz dnia/nocy :).

Edited by kramo

Share this post


Link to post
Share on other sites

English Translation:

 
Hello, I would like to share my idea:

My idea is that Łukasz or some moder could introduce transport infrastructure and the usual one, change the economy a little, make it more difficult that the player apart from waging war could feel that he manages the country so completely. Mainly I mean the construction of roads, various bypasses, highways, of course roads, bypasses and motorways would give some bonuses, among others: the usual way - 2% faster movement of the army, on a given area where the road is built. Bypass - 5%. Highway - 10%.

Airport - As you know, often can improve the industry and speed up the economy, so my idea would be to add an airport, this airport would not affect anything related to the army. It would be an airport that boast our economy, let's say that thanks to the airport, the city receives + 0.25% of the main income.

Military airport / Military base - this time it is only and disable military deprivation. Base / Military airport would give some bonuses:

Military airport - The main idea of a military airport is that, of course, our army will move faster. It would look like this, a player using this airport needs him in the city he wants to travel with and in which he wants to travel. Sometimes transporting our army takes a long time, sometimes too long. So such an airport would offer a much faster trip, let's say by example. Gdańsk --------> Krakow is about 7 turns. Let's say that such an airport would offer a reduction of up to 2 turns. The price of such an airport would depend on the place of construction, e.g. in Warsaw, for example, it would be 250,000. Technology level: 0.75

Military base - Of course, our armies would be there. It would have cost less than normal to recruit more people to the army on these renails of the military base, and the construction of such a military base would have reduced the army's retention. Let's say we can build a max. 5 military bases throughout the country. After crossing the level of 100 provinces, there were 8 military bases and 150+ bases, 10 bases. 1 Base would give -50% of army maintenance.

Thank you in advance for reading my sweats, probably what I wrote is stupid and not worth reading, but I wanted to share what I was thinking about what could improve the gameplay (in my opinion). Have a nice reading and day / night

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL. • Popular Now


 • Our picks

  • AoH3 – Help with translation of the Game
   Hi, I need your help translating the Age of History 3 to your native language.
   Your translation into your native language would be very helpful! ❤️

   In the attachment is a file with new texts in the game to be translated.
    

   How to make translation:

   In the file there is list of texts in the game

   The Left side is the key, do not change it!

   The right side of each line after = is the translation to your language

    

    

   Example:

   ChooseAnAdvisorToHire = Choose an Advisor to Hire

   ChooseAnAdvisorToHire is the key, don't change it

    

   Correctly made translation:

   ChooseAnAdvisorToHire = Your translated text
   ClickToHireAnAdvisor = Your translated text
   ClickToFireAnAdvisor = Your translated text

   etc.

   ShiftClickToInvestXTimes = Shift + Click to invest {0} times

   In the place of {0} will be placed number or text

   PerformTheActionXTimes = Perform the action {0,choice,0#{0} times|1#{0} time|1<{0,number,integer} times}

    

    

   For now the game is translated to: Only English language!

    

   translation.txt
  • Bloody Europe II | New update
   Bloody Europe II - it's a mod with a huge map of Europe.

   In these mod is:
   -Giant map of Europe (4434 provinces) + big map of Europe (2637 provinces) + large map of German Empire (937 provinces)

   -Large count of scenarios from ancient times to alternative future

   -New fonts and music

   -Plenty of new civilizations, form civs and union

   -You will see changes in the game code that will change the game significantly
  • Events - Common events for every civilization in the game
   Hi,
   in this topic, I am interested in your ideas for events that can happen for every Civilization in the game.
   I'm also interested in Missions for every Civilization.

   Here is some example, have more than 10k army, have more than 5000 gold, build 10 buildings, recruit an Advisor, increase tax efficiency 20 times, be largest  producer of some resource in the world, unlock 5 Civilization legacies etc.
   • 181 replies
  • First preview of the Alpha version of Age of History 3
   First preview of the Alpha version of Age of History 3, YouTube.
   Release date: When it's ready 😛 Subscribe for more!    

    
  • Land units - Ideas AoH3
   AoH3 will have different types of land units.

   In this topic we will write ideas for new land units. 

    

   So the AoH 3 will have new battle system.


   Representation of the battlefield in the game.


   Land units will be grouped into 3 types. Each unit will have a different recruitment cost, attack, defense, movement speed and upkeep.

   Groups determine the placement of units on the battlefield.


    

   Each unit can be unlocked by researching technology and then upgraded.

    

   Here is the current list of units with upgrades:

   First line:

   Warrior -> Light Footmen -> Heavy Infantry -> Infantry -> Line Infantry -> Modern Infantry

   Hoplites -> Spearmen -> Pikeman -> Elite Pikeman -> Musketeer -> Riflemen -> Mechanized Infantry -> Modern Mechanized Infantry

   First line side:

   Horseman -> Elite Horseman -> Cavalry -> Tank -> Modern Tank

   Second line:

   Archer -> Bowmen -> Crossbowman -> Elite Crossbowman

   Canon -> Field Cannon -> Artillery -> Modern Artillery

   Early Airplane -> Airplane -> Modern Airplane

    

   This is a very early version, so maybe something should be changed?

   Or maybe an idea for a new type of unit with upgrades? I'm waiting for your suggestions.

    
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Age of History Games