Jump to content
Age of History Games
kramo

Infrastructure/Economy

Recommended Posts

 

Witam, chciałbym się podzielić moim pomysłem:

Moim pomysłem jest to, że Łukasz, albo jakiś moder mógłby wprowadzić infrastrukturę transportową i tą zwykłą, trochę zmienić ekonomię, żeby była trudniejsza, żeby gracz oprócz prowadzenia wojen mógł poczuć to, że zarządza krajem tak kompletnie. Głównie mam tu na myśli budowanie dróg, różnych obwodnic, autostrad, oczywiście drogi, obwodnice oraz autostrady dawały by jakieś bonusy, między innymi: zwykła droga - 2% szybszego poruszania się wojska, po danym terenie na którym jest wybudowana droga. Obwodnica - 5%. Autostrada - 10%.

Lotnisko - Jak wiadomo, często potrafi polepszyć przemysł oraz rozpędzić gospodarkę, więc moim pomysłem byłoby dodanie lotniska, lotnisko to nie wpływałoby na nic związane z wojskiem. Byłoby to lotnisko, które boostuje naszą gospodarkę, powiedzmy, że dzięki lotnisku dane miasto dostaje +0.25% do głównego zarobku.

Lotnisko wojskowe/Baza wojskowa - tym razem chodzi tylko i wyłącznie o wojsko. Baza/Lotnisko wojskowe dawałoby pewne bonusy:

Lotnisko wojskowe - Główny zamysł lotniska wojskowego jest taki, aby rzecz jasna nasza armia poruszała się szybciej. Wyglądałoby to tak, gracz korzystając z tego lotniska potrzebuje, go w tym mieście z którego chce podróżować i w tym do którego chce podróżować. Niekiedy przetransportowanie naszych armii zajmuje długi czas, niekiedy za długo. Więc takie lotnisko oferowałoby dużo szybszą podróż powiedzmy na przykładzie. Gdańsk --------> Kraków jest to około 7 tur. Powiedzmy, że takowe lotnisko oferowałoby zmniejszenie czasu do 2 tur. Cena takiego lotniska zależałaby od miejsca budowy np. w Warszawie na przykład byłoby to 250 tyś. Poziom technologii: 0.75

Baza wojskowa - Rzecz jasna, przebywały by tam nasze armie. Na terenie bazy wojskowej rekrutacja kolejnych osób do wojska kosztowałaby mniej niż normalnie, ponadto wybudowanie takiej bazy wojskowej zmniejszałoby utrzymanie armii. Powiedzmy, że możemy wybudować max. 5 baz wojskowych w całym kraju. Po przekroczeniu poziomu 100 prowincji byłoby to 8 baz wojskowych a 150+, 10 baz. 1 Baza dawałaby -0.50% utrzymania wojska.

Z góry dziękuję, za przeczytanie moich wypocin, prawdopodobnie to co napisałem jest głupotą i niewartą rzeczą do przeczytania, ale chciałem się podzielić tym o czym myślałem co mogłoby poprawić rozgrywkę (w moim odczuciu). Życzę miłego czytania oraz dnia/nocy :).

Edited by kramo

Share this post


Link to post
Share on other sites

English Translation:

 
Hello, I would like to share my idea:

My idea is that Łukasz or some moder could introduce transport infrastructure and the usual one, change the economy a little, make it more difficult that the player apart from waging war could feel that he manages the country so completely. Mainly I mean the construction of roads, various bypasses, highways, of course roads, bypasses and motorways would give some bonuses, among others: the usual way - 2% faster movement of the army, on a given area where the road is built. Bypass - 5%. Highway - 10%.

Airport - As you know, often can improve the industry and speed up the economy, so my idea would be to add an airport, this airport would not affect anything related to the army. It would be an airport that boast our economy, let's say that thanks to the airport, the city receives + 0.25% of the main income.

Military airport / Military base - this time it is only and disable military deprivation. Base / Military airport would give some bonuses:

Military airport - The main idea of a military airport is that, of course, our army will move faster. It would look like this, a player using this airport needs him in the city he wants to travel with and in which he wants to travel. Sometimes transporting our army takes a long time, sometimes too long. So such an airport would offer a much faster trip, let's say by example. Gdańsk --------> Krakow is about 7 turns. Let's say that such an airport would offer a reduction of up to 2 turns. The price of such an airport would depend on the place of construction, e.g. in Warsaw, for example, it would be 250,000. Technology level: 0.75

Military base - Of course, our armies would be there. It would have cost less than normal to recruit more people to the army on these renails of the military base, and the construction of such a military base would have reduced the army's retention. Let's say we can build a max. 5 military bases throughout the country. After crossing the level of 100 provinces, there were 8 military bases and 150+ bases, 10 bases. 1 Base would give -50% of army maintenance.

Thank you in advance for reading my sweats, probably what I wrote is stupid and not worth reading, but I wanted to share what I was thinking about what could improve the gameplay (in my opinion). Have a nice reading and day / night

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.  • Tell a friend

    Love Age of History Games? Tell a friend!

  • Posts

×
×
  • Create New...