Jump to content
Age of Civilizations
Wersjon

How to create map (Step by step)

Recommended Posts

ico.png.81c30bd9870935ebd15eb0337c45abb1.png

19 minutes ago, Wersjon said:

It lacks some files, ico.png, config.json, and background

 

  Hide contents


With lack of bg files, i can only say that provinces work:
15BA8ED62251C0D3407BC6E62A40AB82DCE1B3C9

 

Thats all?

config.json

back_L.png

back_R.png

Edited by russl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Similar Content

  • By PrussiaBoi
   Hello! I was entering the Map editor but i when i enter when i try to get closer to the map to do the provinces better i dont know how to do it so if you can answer me please ANSWER and i know that this question is a bit stupid but i really need help with this 😅
  • By KaosChrysor21
   So I made a custom map with the map editor and brought it over to the /map folder in the AoC game files, and the game was able to read and allow me to edit the connections, sea provinces etc. However, I just can't start a new game with it because it loads up to 98% and brings me back to the main title page! can anyone help? Attached is the map folder
    
   RedMoon+ Background.7z
  • By Diego
   i made a map, and followed all steps detailed by wersjon, but it crashes my game and i dont know why
  • By The IM
   Here, i wanna to show you how to make an own event! I Use here some languages so in practice everyone can read this. Let's go!
   POLISH:
   1.Kliknij aby dodać nowe wydarzenie (Widoczny guzik).
   2.Wpisz jego nazwę (pojawi się ona w górnej częsci okna podczas gry, będzie to temat wydarzenia np. Franz Ferdinand został postrzelony!).
   3.Następnie zaznacz aby pokazywało okno (pomijamy warunki, przejdziemy do nich na koniec).
   4.Na samym dole edytora wydarzeń w tej tabeli będziesz mógł dodać możliwości wyboru, (na przykład skoro tematem jest "Franz Ferdinand nie żyje" to możemy dodać 1 wybór o nazwie: "Wypowiedzmy wojne Serbii! i 2 o nazwie: "dajmy sobie spokój. Oczywiście wy możecie dać dowolne swoje)😄
   5.Jeśli kliknołes aby dodać wybór pewnie zauważyłeś że znejduje się tam guzik od tego co ma się tam stać. Jest on łatwy w obsłudze. Na przykład wybierasz aby jeśli AI lub gracz wybierze "Wypowiedzmy wojne Serbii" to klikamy opcje Wypowiedz Wojne a następnie pomiędzy kim, w tym przypadku są to Austro-Węgry i Serbia (Reszte możliwości napewno sami ogarniecie).
   6.Robimy to samo w 2 wyborze lub zostawiamy pusty jeśli ma być poprostu wyborem nic nie robiącym lub informacyjnym.
   7.Teraz przejdźmy do Warunków. Polegają one na tym że "Coś" stanie się tylko i wyłącznie jeśli ich warunek będzie spełniony! Jeśli chcecie żeby się pojawiło to najlepiej wybrać opcje sprawdzającą czy dana cywilizacja istnieje. Można także zastosować procenty. Klikamy aby dodać i ustawiamy ich ilość.
   8.Pamiętajcie aby ustawić datę. Jest to konieczne. Jeśli nie zaznaczycie żeby wydarzenie się powtarzało poprostu ustawcie pierwszą datę (tę opisującą kiedy się zacznie).
   ENGLISH:
   1.Click to add a new event(Visible button).
   2. Enter his name (it will appear at the top of the window during the game, it will be the subject of the event, e.g. Franz Ferdinand was shot!).
   3. Then select to show the window (we skip the conditions, we will go to them at the end).
   4. At the very bottom of the event editor in this table you will be able to add choices, (for example, if the theme is "Franz Ferdinand is dead" then we can add 1 choice called "Let's declare war on Serbia!" And 2 called "let's leave it alone" Of course you can give any of your own) 😄
   5.If you clicked to add a selection, you probably noticed that there is a button from what is going to happen there. It is easy to use. For example, you choose that if the AI or player chooses "Let's declare war on Serbia" then click on "War declared" and then between whom, in this case they are Austria-Hungary and Serbia (The rest of the possibilities certainly alone).
   6.We do the same in the 2nd choice or leave it blank if it is simply to be an informative choice.
   7. Now let's get to the Terms. They consist in the fact that "Something" will happen only if their condition is met! If you want it to appear, it's best to choose the option to check if a given civilization exists. You can also apply percentages. Click to add and set their quantity.
   8. Remember to set the date. It is necessary. If you do not check that the event repeats simply set the first date (the one describing when it will start).
   GERMAN:
   1.Klicken Sie, um ein neues Ereignis hinzuzufügen (Schaltfläche Sichtbar).
   2. Geben Sie seinen Namen ein (er wird während des Spiels oben im Fenster angezeigt, er ist Gegenstand des Ereignisses, z. B. wurde Franz Ferdinand erschossen!).
   3. Wählen Sie dann, um das Fenster anzuzeigen (wir überspringen die Bedingungen, wir werden am Ende zu ihnen gehen).
   4. Ganz unten im Ereigniseditor in dieser Tabelle können Sie Auswahlmöglichkeiten hinzufügen (wenn das Thema beispielsweise "Franz Ferdinand ist tot" lautet, können Sie eine Auswahl mit dem Namen "Lasst uns Serbien den Krieg erklären!" Hinzufügen. Und 2 mit dem Titel "Lass es uns in Ruhe". Natürlich kannst du auch deine eigenen geben
   5.Wenn Sie geklickt haben, um eine Auswahl hinzuzufügen, haben Sie wahrscheinlich bemerkt, dass es eine Schaltfläche gibt, die angibt, was dort passieren wird. Es ist einfach zu bedienen. Wenn die KI oder der Spieler "Lasst uns Serbien den Krieg erklären" wählen, klicken Sie auf "Krieg erklärt" und zwischen denen, in diesem Fall Österreich-Ungarn und Serbien (der Rest der Möglichkeiten sicherlich) allein).
   6.Wir machen dasselbe bei der 2. Wahl oder lassen es leer, wenn es nur eine informative Wahl sein soll.
   7. Kommen wir nun zu den Bedingungen. Sie bestehen darin, dass "etwas" nur passieren wird, wenn ihre Bedingung erfüllt ist! Wenn Sie möchten, dass es angezeigt wird, wählen Sie am besten die Option, um zu überprüfen, ob eine bestimmte Zivilisation existiert. Sie können auch Prozentsätze anwenden. Klicken Sie, um die Menge hinzuzufügen und festzulegen.
   8. Denken Sie daran, das Datum einzustellen. Es ist notwendig. Wenn Sie nicht überprüfen, ob sich das Ereignis wiederholt, legen Sie einfach das erste Datum fest (das Datum, an dem beschrieben wird, wann es gestartet wird).
   SPANISH:
   1.Haga clic para agregar un nuevo evento (botón Visible).
   2. Ingrese su nombre (se muestra en la parte superior de la ventana durante el juego, es el tema del evento, por ejemplo, ¡dispararon a Franz Ferdinand!).
   3. Luego, elija mostrar la ventana (omitiremos los términos, los veremos al final).
   4. En la parte inferior del editor de eventos en esta tabla, puede agregar opciones (por ejemplo, si el tema es "Franz Ferdinand está muerto", puede agregar una opción llamada "¡Declaremos la guerra a Serbia!" Y 2 titulado " Déjenos en paz ". Por supuesto, también puede dar su propio
   5. Si hizo clic para agregar una selección, probablemente haya notado que hay un botón que indica lo que sucederá allí. Es fácil de usar. Si la IA o el jugador elige "Declaremos la guerra a Serbia", haga clic en "Declarar guerra" y entre ellos, en este caso Austria-Hungría y Serbia (el resto de las opciones ciertamente) solo.
   6. Hacemos lo mismo con la segunda opción o la dejamos en blanco si solo pretende ser una opción informativa.
   7. Ahora llegamos a las condiciones. ¡Son que "algo" solo sucederá si se cumple su condición! Si desea que aparezca, es mejor elegir la opción para verificar si existe una civilización en particular. También puedes aplicar porcentajes. Haga clic para agregar y establecer la cantidad.
   8. Recuerde establecer la fecha. Es necesario. Si no verifica si el evento se repite, simplemente configure la primera fecha (la fecha que describe cuándo comienza).
   TURKISH:
    
   Yeni bir etkinlik eklemek için tıklayın (Görünür düğme).
   2. Adınızı girin (oyun sırasında pencerenin üst kısmında gösterilir, etkinliğin temasıdır, örneğin, Franz Ferdinand vuruldu!).
   3. Sonra pencereyi göstermeyi seçin (terimleri atlayacağız, sonunda göreceğiz).
   4. Bu tablodaki olay editörünün altına seçenekler ekleyebilirsiniz (örneğin, konu "Franz Ferdinand öldüyse", "Sırbistan'a savaş ilan edelim!" Ve 2 başlıklı) ekleyebilirsiniz. Bizi yalnız bırakın. "Tabii ki, kendiniz de verebilirsiniz.
   5. Bir seçim eklemek için tıkladıysanız, muhtemelen orada ne olacağını gösteren bir düğme olduğunu fark etmişsinizdir. Kullanımı kolaydır. Yapay zeka veya oyuncu "Sırbistan'a savaş ilan edelim" i seçerse, "Savaş ilan et" i tıklayın ve aralarında, bu durumda Avusturya-Macaristan ve Sırbistan (diğer seçeneklerin kesinlikle).
   6. İkinci seçenek için de aynısını yaparız veya yalnızca bilgilendirici bir seçenek olması gerekiyorsa boş bırakırız.
   7. Şimdi koşullara geliyoruz. Onlar "bir şey" sadece durumu karşılandığında gerçekleşir! Görünmesini istiyorsanız, belirli bir medeniyet olup olmadığını kontrol etme seçeneğini seçmek daha iyidir. Yüzdeleri de uygulayabilirsiniz. Miktar eklemek ve ayarlamak için tıklayın.
   8. Tarihi ayarlamayı unutmayın. Bu gerekli. Etkinliğin tekrarlanıp tekrarlanmadığını kontrol etmezseniz, ilk tarihi (başladığı zamanı açıklayan tarih) ayarlayın.
  • By Verdmidious Reznov
   Hey um, I have a problem trying to create a city on the android port of aoc2. when I created a city/capital/town  (for example: Weimar (should I want to put as the capital of the Weimar Republic in 1919-1933)) it disappears instantly, have I done something wrong?
 • Popular Now

×
×
 • Create New...